Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die door Museumspoorlijn STAR (Stichting Stadskanaal Rail) worden gebruikt voor al haar activiteiten, waaronder het verzorgen van ritten met treinen op het baanvak Musselkanaal-Stadskanaal-Veendam en alles wat daarmee samenhangt.

Definities

 • STAR: De STAR: het bestuur van de Stichting Stadskanaal Rail en alle door deze stichting erkende medewerkers of door haar ingeschakelde hulppersonen. De STAR wordt in de volksmond ook wel Museumspoorlijn STAR genoemd
 • De passagier: een ieder die al dan niet tegen vergoeding door de STAR wordt
 • Emplacement: de totale oppervlakte van stationsgebouwen, perrons, spoorbanen en rangeerterreinen.
 • Perron: verhoogd en bestraat gedeelte van het
 • Rijtuigen: al het materieel op het voornoemde dat kan rijden of rollen, met uitzondering van de
 • Trein: een of meer voertuigen bestemd om zich over de rails te
 • Ritprijs: de totale prijs waarvoor is
 • E-ticket: Via de online kaartjeswinkel van de STAR gekocht kaartje

Voorwaarden

Algemeen

Het meerijden met een door de STAR geëxploiteerd trein en het zich bevinden op de emplacementen, waaronder de perrons, is geheel voor eigen risico van de passagier, dan wel degene die zich daar bevindt.

Verboden

 • Het is de passagier niet toegestaan zich op een ander gedeelte van het emplacement te bevinden dan op de perrons en aan boord van de
 • Het is de passagier niet toegestaan zich aan boord van de trein te bevinden op een moment later dan 15 minuten na aankomst of 15 minuten voor vertrek volgens de dienstregeling.
 • Verblijf op de balkons van de rijtuigen tijdens de rit is de passagier alleen toegestaan op eigen risico, kinderen alleen onder begeleiding van een
 • Het is kinderen van 11 jaar of jonger niet toegestaan zich anders dan onder begeleiding van een meerderjarige in de trein te bevinden

Aansprakelijkheid

De STAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

Letsel veroorzaakt:

 • door calamiteiten,
 • door het morsen van hete dranken,
 • aan ledematen door het in contact komen met takken waar de trein langsrijdt, doordat de passagier zich stoot of valt, met name
 • niet als dit geschiedt bij het instappen in de rijtuigen en /of tijdens het rijden,
 • als de passagier zich tijdens het rijden op de balkons bevindt of hij zich onvoorzichtig gedraagt,
 • door de uitstoot van al dan niet hete gassen of vloeistoffen of gloeiende vaste stoffen door de locomotief

Schade aan of verlies van bagage, kledingstukken, foto/filmapparatuur enz. van de passagier, bijv. door schokkende bewegingen van de trein, rook, roet, olie, vet of

Vermogensschade, veroorzaakt door het niet conform de dienstregeling aankomen of vertrekken van een trein

Dringende adviezen aan de passagier

 • De bovenstaande verboden niet te overtreden,
 • niet in of uit een (nog) rijdende trein te stappen,
 • tijdens het rijden geen lichaamsdelen (met name hoofd en armen) uit het raam te steken,
 • tijdens het rijden voorzichtig te zijn bij het nuttigen van consumpties, met name dranken,
 • zich niet dichter dan enkele meters in de buurt van een locomotief te begeven,
 • de ramen gesloten te houden indien men geen risico wil lopen roetvlekken in kleding te krijgen.

Verbintenissen STAR

 • De STAR zal zich inspannen het rijden met de trein zo veilig mogelijk te maken, onder andere door deze goed te onderhouden en schoon te houden en onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te signaleren en te
 • De STAR zal zich inspannen de trein zoveel mogelijk volgens de dienstregeling te laten lopen. In voorkomende gevallen zal de STAR zich inspannen een oplossing te vinden voor die passagiers die als gevolg van het niet rijden volgens de dienstregeling moeilijkheden ondervinden bij hun thuisreis. De STAR zal op verzoek van de passagier de ritprijs, slechts op de dag van de beoogde rit, retourneren, indien de trein de rit niet heeft aangevangen binnen een uur na het in de dienstregeling aangegeven
 • Is de rit reeds aangevangen, dan wordt geen enkele restitutie
 • De dienstregeling wordt uitgevoerd met een stoomtrein, tenzij anders aangegeven. De STAR behoudt zich het recht voor om technische redenen de tractievorm te wijzigen: diesel i.p.v. stoom

E-tickets

 • De STAR maakt gebruik van een extern systeem voor de verkoop van e-tickets. De STAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen in dit externe systeem. Hiervoor is de leverancier verantwoordelijk
 • De passagier zorgt voor een goed scanbare versie van het e-ticket. Dat kan een uitgeprint e-ticket zijn, maar ook een ticket op de mobiele telefoon. Alleen goed scanbare tickets zijn geldig
 • Het e-ticket kan slechts éénmaal gescand worden
 • Het e-ticket wordt bij het kaartverkooppunt van de STAR na het scannen omgewisseld voor een regulier vervoersbewijs. Het e-ticket zelf is geen vervoersbewijs
 • Indien de passagier met iDeal betaalt worden geen servicekosten doorberekend. Kiest de passagier voor een andere betaalmethode (bijvoorbeeld creditcard), dan zijn de extra kosten voor de passagier

Restitutie

Annulering door de STAR: Indien de activiteit /evenement /rit door de STAR geannuleerd wordt krijgt de passagier het volledige bedrag terugbetaald. Uitbetaling zal binnen twee weken geschieden op het rekeningnummer van waaraf de e-tickets betaald zijn. Eventuele extra kosten voor gebruik van creditcards of andere betaalmethoden, niet zijnde iDeal, worden niet vergoed.

Annulering door de passagier: Voor annulering door de passagier gelden de volgende termijnen:

 • 4 weken voor aanvang betreffende activiteit /evenement / rit: 100% vergoeding
 • 3 weken voor aanvang betreffende activiteit /evenement / rit: 75% vergoeding
 • 2 weken voor aanvang betreffende activiteit /evenement / rit: 50% vergoeding
 • 1 week voor aanvang betreffende activiteit /evenement / rit: 25% vergoeding
 • binnen 1 week voor aanvang betreffende activiteit / evenement / rit: 10%
 • na aanvang betreffende activiteit / evenement / rit geen vergoeding

Uitbetaling zal binnen twee weken geschieden op het rekeningnummer van waaraf de e-tickets betaald zijn. Eventuele extra kosten voor gebruik van creditcards of andere betaalmethoden, niet zijnde iDeal, worden niet vergoed.